Informace o zpracování osobních údajůTímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost DATASYS s.r.o.  se sídlem Jeseniova 2829/30, Praha - Žižkov, PSČ 130 00 IČO: 61249157, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 28862 C, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost DATASYS“),poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci činnosti realizace marketingových aktivit.

Účel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti DATASYS, komunikace v rámci servisních dotazů a postupů, včetně informování o aktualitách, aktualizacích, nejrůznějších opatřeních, případně akcí, soutěží a zasílání příležitostných přání.

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách společnosti DATASYS, dále pro komunikaci v rámci servisních dotazů a postupů včetně informování o aktualitách, aktualizacích, nejrůznějších opatřeních, případně akcí, soutěží a zasílání příležitostných přání. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, historie komunikace, případně údaje o rodině a dalších osobách, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:
5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
PR agentury či další subdodavatelé, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.  

Další informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.
Osobní údaje mohou být předmětem pseudonymizovaného statistického výzkumu.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
 
  • přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
  • výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
  • omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
  • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
  • podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se společností DATASYS ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:
gdpr@datasys.cz

Písemně na adrese:
Jeseniova 2829/30, 130 00, Praha - Žižkov

Děkujeme Vám za projevenou důvěru!

Společnost DATASYS